Idea konferencji

   Od lat 40. XX wieku pozostajemy pod dominującą dominacją systemu wartości tworzonego przez kulturę anglosaską. Ta dominacja wzrosła jeszcze bardziej pod koniec ubiegłego wieku, po upadku tzw. „Reżimu realnego socjalizmu”. W kulturze Zachodu pojawiła się wyraźna sprzeczność pomiędzy mottem różnorodności propagowanym na płaszczyźnie teoretycznej a wielką przewagą ideologii na płaszczyźnie praktycznej. Punktem kulminacyjnym tej ideologii jest tak zwana „gospodarka neoliberalna” lub „neoliberalizm gospodarczy”. Wpływ neoliberalizmu wykracza daleko poza czysto ekonomiczną sferę i obejmuje aspekty funkcjonowania społeczeństwa, które do tej pory należało do filozofii i innych powiązanych obszarów. Zakorzenione w systemie wartości protestanckich – a raczej kalwinistycznym – neoliberalizm wyróżnia się pragmatyzmem i kultem pracy. Jednocześnie logika systemu narzuca, że niewielka część społeczeństwa gromadzi bogactwo w nieskończoność, nie ograniczając się do tej koncentracji kapitału. Przyjęcie tych założeń do kategorii świadczeń staje się głównym punktem odniesienia, a relacje interpersonalne zaczynają przypominać relacje między klientem a usługodawcą. Ta praktyczna postawa, która przenika wszystkie obszary życia społecznego wraz z wymogami gospodarki rynkowej nakazuje także, aby każde ludzkie działanie miało na celu uzyskanie korzyści ekonomicznych.

   Celem międzynarodowej konferencji „Myśl filozoficzno-społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej”, zaplanowanej na 13 – 14 września 2018 r. nie jest krytyka dominującego porządku aksjologicznego, ale przypomnienie wspomnianej zasady różnorodności. Organizatorzy zakładają, że tylko walka między pomysłami i różnymi modelami życia powoduje, że życie poprawia się autentycznie na poziomie indywidualnym i społecznym. Chociaż opanowanie koncepcji i modelu, nawet w wielu aspektach, prędzej czy później prowadzi do letargu i stagnacji.

   W tej sytuacji postanowiliśmy odwołać się do innego systemu wartości, nie opartego na protestantyzmie, który odzwierciedla bogatą tradycję narodów południowej Europy. Wybór języka hiszpańskiego w tym przypadku pozwala, w naszym poszukiwaniu różnorodności, iść jeszcze dalej, poza Europę, do krajów Ameryki Łacińskiej. W sferze wartości chcieliśmy sprzeciwić się temu systemowi, który pochodzi z kalwinizmu (korzyść ekonomiczna, pragmatyzm i idea, że każde z naszych działań musi mieć określony cel) do drugiego systemu, ważniejszego, bardziej ludzkiego, systemu, który dominuje w krajach Katolicy z południowej Europy i Ameryki Łacińskiej (brak zainteresowania, wylewność, spontaniczność).

   Wydarzenie stanowi drugą część konferencji, która odbyła się w Lublinie w dniach 15 – 16 maja 2014 r.

Miejsce konferencji

Sala posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin, Polska
(parter, sala nr 4)

Ważne daty

1 czerwca 2018 – termin nadsyłania abstraktów
30 czerwca – termin opłat konferencyjnych
13 – 14 września 2018 – termin konferencji

Opłata konferencyjna

150 EUR / 600 PLN

Formularz zgłoszeniowy





Wymagany sprzęt: komputernapęd CDrzutnik

Kontakt

e-mail: konferencja@filozofiahiszpanska.umcs.lublin.pl

Organizator:
Zakład Etyki
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie